Algemene Voorwaarden

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door Horseshop De Bles, gevestigd
te Leiden, hierna te noemen Horseshop De Bles, aangegaan.
1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van Horseshop De Bles.
1-3 Bijzondere van de voorwaarden van Horseshop De Bles afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1-4 In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien is uitsluitend het geldend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van door de andere contractspartij op derden gehanteerde algemene voorwaarden.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden
2-1 Horseshop De Bles aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Horseshop De Bles onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden.
2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Horseshop De Bles aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen
3-1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf Horseshop De Bles, exclusief omzetbelasting en exclusief emballage.
3-2 Gegevens in drukwerken verstrekt door Horseshop De Bles zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden Horseshop De Bles niet.

Artikel 4 Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Horseshop De Bles binden hem niet, voor zover ze door Horseshop De Bles niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Overeenkomst
5-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen, wordt eerst bindend voor Horseshop De Bles door zijn schriftelijke bevestiging.
5-2 Elke met Horseshop De Bles aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.


Opdrachtgever zal toestaan dat Horseshop De Bles zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.
5-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur, enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen, e.d. door Horseshop De Bles bij de aanbiedingen verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 6 Prijzen
6-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
6-2 Prijslijsten en reclamematerialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Horseshop De Bles niet.
6-3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend.
6-4 Indien de prijsfluctuaties meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.
6-5. ruilen is toegestaan indien artikel in orginele verpakking ongebruikt retour komt. wij geven geen geld terug indien we tot een oplossing kunnen komen

Artikel 7 Gedeeltelijke levering
Elke gedeeltelijke levering,waaronder mede wordt verstaan de levering van goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben overeenkomstig het bepaalde in artikel `Betaling`.

Artikel 8 Emballage
Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Horseshop De Bles.

Artikel 9 Aanbetaling
Horseshop De Bles is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 50% te vragen.
Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Horseshop De Bles de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt.

Artikel 10 Vervoer
10-1 De verzending geschiedt op de wijze als door Horseshop De Bles aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn rekening.
10-2 Kosten van retourzending zijn immer voor rekening en risico van de verzender tenzij anders overeengekomen.


Artikel 11 Leveringstermijnen
11-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Horseshop De Bles schriftelijk in gebreke te stellen.
11-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Horseshop De Bles zijn de goederen te leveren.
11-3 Wanneer bestelde of ter reparatie aangeboden goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen maximaal één maand voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 12 Meer- en minderwerk
12-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
12-2 Meer- en minderwerk voor of tijdens uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
12-3 Door Horseshop De Bles te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 13 Wijziging van de opdracht
13-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
13-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Horseshop De Bles ter kennis zijn gebracht .Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
13-3 Aangebrachte wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door Horseshop De Bles buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 14 Annuleren
14-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Horseshop De Bles reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan Horseshop De Bles als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs.
Opdrachtgever is voorts verplicht Horseshop De Bles te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
14-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Horseshop De Bles zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.


Artikel 15 Reclame
15-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Horseshop De Bles terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering Horseshop De Bles wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
15-2 Horseshop De Bles dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
15-3 Mochten partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundigen komen voor rekening van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
15-4 Indien reclame naar het oordeel van Horseshop De Bles c.q. de onafhankelijke deskundige juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 16 Garantie
16-1 Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleent Horseshop De Bles aan de opdrachtgever schriftelijk garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. De garantie die door Horseshop De Bles wordt gegeven geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien Horseshop De Bles na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.
16-2 Voor alle goederen en materialen die Horseshop De Bles niet zelf vervaardigt verleent hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht.
16-3 Voorverkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 17 Retentierecht
Wanneer Horseshop De Bles goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Horseshop De Bles heeft dit retentierecht eveneens op eerdere overeenkomsten die de opdrachtgever nog verschuldigd is.


Artikel 18 Aansprakelijkheid
18-1 Horseshop De Bles is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a ] Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b ] Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c ] Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d ] Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
e ] Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
f ] Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
18-2 Horseshop De Bles is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van Horseshop De Bles of vanhen, die door Horseshop De Bles te werk zijn gesteld.
18-3 Horseshop De Bles zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 19 Overmacht
19-1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Horseshop De Bles of de opdrachtgever, niet of niet
tijdige levering van goederen door leveranciers van Horseshop De Bles, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Horseshop De Bles, dan wel in de middelen van vervoer van derden,
het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Horseshop De Bles overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
19-2 Horseshop De Bles is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewoneomstandigheden hebben opgehouden te bestaan.


Artikel 20 Eigendomsvoorhoud
20-1 Zolang Horseshop De Bles geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop/verkoop heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Horseshop De Bles.
20-2 Horseshop De Bles heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen,de toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen over hem/haar is uitgesproken, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
20-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 21 Wanprestatie en ontbinding
21-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
21-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Horseshop De Bles ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
21-3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Horseshop De Bles eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, de toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen over hem/haar is uitgesproken,zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen,zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of
indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Horseshop De Bles op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.

Artikel 22 Betaling
22-1 Betaling dient contant te geschieden na de indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
22-2 Horseshop De Bles is gerechtigd indien de betaling van de verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem
is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
22-3 Horseshop De Bles is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, zaakwaarnemer, gerechtdeurwaarder en incassobureau.

22-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste een forfaitair bedrag ter grootte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 75,00, onverminderd het recht van Horseshop De Bles om aantoonbaar gemaakte hogere buitengerechtelijke kosten te vorderen. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat Horseshop De Bles zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de (forfaitaire) buitengerechtelijke kosten.

Artikel 23 Toepasselijk recht
Op alle door Horseshop De Bles gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing: deze overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 24 Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon- c.q. vestigingsplaats van Horseshop De Bles, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Openingstijden

  • Ma: Gesloten
  • Di: Gesloten
  • Woe: 13:00-17:30
  • Do: 13:00-17:30
  • Vrij: 13:00-17:30
  • Za: 10:00-16:00
  • Zo: Gesloten

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2010 - 2023 Horseshop de Bles | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel